02.10.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Ana BabaTutumları

Baskılı Otoriter Tavır Klasik Türk Aile yapısında sık rastlanan bir tavırdır. Çok baskılı otoriter tavır; çocuğun kişiliğine değer vermeyen bir …

Ana BabaTutumları
REKLAM ALANI

biçimde davranırsa sevgilerini gösterirler. Kendilerini toplumsal otoritenin temsilcisi olarak görürler ve çocuktan mutlak ahenk beklerler. Aile içinde otoriteyi elinde tutan kişi bağımsız benlik geliştirilmesine karşıdır; herkesin boyun eğmesi, itaatkâr olması istenir.

Bu tıp baskıcı ve otoriter eşler ortasında da sorunlar mevcuttur. Anne ve baba düzgün ve sağlıklı biçimde bağlantıya geçmezler ve ortalarında sıkıntılar mevcuttur. Bu meseleler anne ve baba bağlantısını ve etkileşimini olduğu kadar çocuk ile olan bağlantılarını de etkilemektedir.

Otoriter davranan ana ve baba için temel olan çocuklarının onlara itaat etmesidir. Burada çocuğun isteklerinin bir kıymeti yoktur. Anne ve baba çocuğu dinlemezler ve onu anlamaya çalışmazlar; bunun yerine ise onu eleştirir ve baskı yolu ile denetime çalışırlar. Kıymetli olan anne ve babanın isteklerinin yerine getirilmesidir. Çeşitli buyruk ve katı kurallar yolu ile çocuğa istediklerini yaptırmaya ve ona istedikleri biçimi vermeye çalışırlar. Bu tıp anne ve babalar sıcaklıktan mahrumdurlar. Onlar için temel olan kendi istekleridir. Ceza üzere disiplin yolları çok sık olarak kullanılır. Bu cins anne ve babaya nazaran çocuk için en önemli meziyet anne ve babaya itaat ve onların dediklerinin yapılmasıdır

Bu tıp anne ve babalar çocuklarını baskı altında tutmak ve onları itaat ettirmek için çocuğa karşı utandırma, ayıplama, aşağılama ve dalga geçme üzere sistemleri sık olarak kullanırlar

Çok Hami Tavır

Hami tavır ülkemizde baskılı ve otoriter tavır kadar sık rastlanan bir yaklaşım biçimidir. Anne babanın çok muhafazası, çocuğa gereğinden fazla denetim ve ihtimam göstermesi manasına gelir. Bunun sonucu olarak çocuk, başka kimselere çok bağımlı, kendine itimadı olmayan ve duygusal kırıklıkları olan bir kişi olabilir. Bu bağımlılık, çocuğun hayatı boyunca sürebilir ve tıpkı muhafaza hissini eşinden de bekleyebilir.

Muhafaza güdüsü ana babanın çocukları için taşıdıkları kıymetli güdülerden biridir. Anne ve babanın temel misyonlarından biri öncelikle çocuklarının temek gereksinimlerini karşılamak ve daha sonra da onları çevreden gelecek olan tehlikelerden korumaktır. Lakin birtakım anne ve babalar bu durumu biraz abartmaktadırlar ve çocuklarına daima himayeye muhtaçmış üzere davranırlar. Çocukları ergenlik çapına gelmiş olsa dahi bu cins anne ve babalar müdahaleci ve muhafazacı tavırlarından vazgeçmezler. Bu tip aileler çocukları daima düşman bir etraf içindeymiş üzere davranırlar ya da çocuklarının kendi başına bişey beceremeyeceklerinden telaş ederler ve bu sebepten ötürü da çocuklarına karşı çok düşkünlük gösterirler.

Anne babanın çok hami yaklaşımı çocuğun kendi kendine itimat duymasını engelleyerek psikososyal gelişiminide etkilemektedir. Çocuğun toplumsal gelişiminde büyük rolü olan anne ve babanın yanlış ve çok kollayıcı tavrıyla çocuk kendine inancını sağlayamamakta, birey olarak teşebbüsçü ve sosyal bir kişi olmasına fırsat verilmemektedir.

Gevşek Tavır

Çoğunlukla orta yaşın üzerinde çocuk sahibi olan aileler ile çocuğun kalabalık yetişkinler grubu içerisinde tek çocuk olarak yetiştiren ailelerde çocuk merkezci tavra rastlanmaktadır. Bu türlü bir ortamda çocuğun isteklerine öteki tüm aile bireyleri kayıtsız kalmaktadır. Zira çocuk aile ortamında tek kelam sahibi kişi durumuna gelmiştir. Ebeveyn ile çocuk ortasında sağlıklı bir irtibatın olmaması, çocuğun abartılan bir sevgi ortamında büyümesi ve şımartılması, onun doyumsuz bir kişi haline gelmesine neden olmaktadır. Böyle çocuklar hayatları boyunca her isteklerinin karşılanacağını zannederken, yetişkin olduklarında toplumun kendilerine vermediği hakları tanımaya kalkışmaktadırlar. Aile bireylerinin rollerine uygun davranmaları gerekirken çocuğun tüm egemenliği eline alması, anne babasına hükmetmesine ve çok az saygı göstermesine sebep olmaktadır.

Hür tavırda çocuğa sayısız haklar tanınmıştır. Çocuğa davranışlarında hudut çekilmez, çocuk da o kurallara uymaz ve kurallara palavra, yanlış gözü ile bakar. Çocuk anne ve babadan çekineceği yerde anne ve baba çocuktan çekinir. Bu tavrın çocuk merkezli olduğu görülür. Bu tavırla yetişen çocuklar itaatkâr değildir, sorumsuz, bencil ve şımarıktırlar.

Tutarsız  (Dengesiz ve Kararsız) Tavır

Bu çeşit tavrın en kıymetli özelliği ebeveynlerin çocuğun yaptıklarına hiç karışmamalarıdır. Çocuğun her yaptığı güzel karşılanır. Bu çeşit ailelerin çocukları ile olan bağlantıları zayıftır. Çocuğa karşı bazen ilgisizdirler ve duygusal bağları zayıftır ve bazen de sıcak ve yakındırlar. Çocuk hiçbir biçimde denetim altında değildir. Bu bakımdan çocuklar bir çeşit aile otoritesi eksikliği çekmektedirler. Çocuk konutta ne isterse onu yapmaktadır. Ne vakit isterse o vakit yemek yer, ne vakit isterse o vakit ders çalışır ve ne zaman isterse o vakit uyur. Çocuğun her davranışı tamamı ile kendi isteklerine nazarandır. Bu cins çocuklar kendi dilek ve isteklerini denetlenmesini pek öğrenemezler ve bu bakımdan dış dünyada çeşitli problemlerle karşılaşırlar. Yani bu cins çocuklar konutlarından ayrıldıklarında ya da toplumsal yaşama katıldıklarında çeşitli meselelerle karşılaşırlar. En büyük sorun konuttaki müsaade verici tavrın dış dünyada bulunamayışıdır. Bu bakımdan bu formda müsaade verici bir tavır ile yetişmiş olan bu çocuklar dış dünyada hayal kırıklığına uğrarlar. Bu tip çocuklar kendi isteklerini ve isteklerini denetleme yeteneğinden yoksundurlar ve bu bakımdan bilhassa sebat ve konsantrasyon gerektiren işlerde başarılı olamazlar. Onlar hep kendi isteklerine nazaran yaşamaya alışmışlardır ve bu bakımdan da okul hayatında ya da iş hayatında başarılı olamazlar.

Çocuğun eğitim ve gelişimini olumsuz tarafta etkileyen istikrarsız ve kararsız tavır birçok şekilde çocuğun karşısına çıkmaktadır. Dengesizlik ve tutarsızlık, anne baba ortasındaki fikir ayrılığından kaynaklanacağı üzere, anne babanın gösterdiği değişken davranış biçimlerinden de kaynaklanabilmektedir. 

Mükemmeliyetçi Tavır

Bu tavırdaki anne babaların çocuklarından çok başarılı olmaları ve etrafta parmakla gösterilmeleri üzere beklentileri vardır. Bu anne babalar ekseriyetle kendi çocukluk periyotlarında güç şartlar altında büyümüş yahut sonradan âlâ bir statü yahut ekonomik seviyeye gelmiş ya da rekabetçi ve kıyaslayıcı bir etrafı bulunan ebeveynlerdir. Kimileri kendileri isteyip de kimi mahzurlar nedeniyle ulaşamadıkları hedeflere çocuklarının ulaşmasını isterler. Çocuklarını muhtaçlıkları doğrultusunda değil, kendi istek ve beklentileri doğrultusunda yetiştirirler. Bu anne babaları şad etmek zordur. Sıklıkla çocuklarını başka çocuklarla kıyaslarlar. Kendi önerdikleri faaliyetlere çocukları ilgi göstermeyince demoralize olurlar. Yiyeceği şeylere hatta kimlerle arkadaşlık edeceklerine eleştirel bir usulde yaklaşırlar.

Missildine (1963), çocuğun memnuniyet hissini hissetmeme ve davranışlarının ailelerinin onayı için gereğince düzgün olmaması ile sonuçlanan, mükemmeliyetçi ailelerin, çocuklarının davranışlarını onaylamayıp, en düzgününü yapmaları için onları zorlamalarını lisana getirmiştir. Böylelikle çocuk asla memnuniyet duygusu hissetmemekte, davranışı ailelerinin onayı için asla gereğince uygun olmamaktadır. Mükemmeliyetçiliğin hudutlu ailesel kabul ve ısrarcı ailesel isteklere dayandığına inanır. Mükemmeliyetçi ailelerin yalnızca kendi başarısızlıklarını küçümsemekle kalmayıp tıpkı vakitte çocuklarının çabalarını kabul etme ve ödüllendirmeyi de sıkıntı bulduklarını belirtmiştir

Bu tavırla yetişen çocuklar şartlı sevgiye odaklanırlar. Uygun olduklarında anne babaları onları sevecek, başarısız olduklarında ise sevmeyecek sanırlar. Onlar da bu sevgi cinsini benimserler. İnsanlara koşullu sevgiyle yaklaşırlar. Çoklukla bu çocuklar da mükemmeliyetçi olurlar ve yanılgı kabul etmezler. Okul ve iş hayatlarında başarıyı yakalasalar da insan bağlarında zorlanırlar. Hayatın kusursuz olmasını isterler fakat hayatın farklı yüzüyle karşılaştıklarında mutsuz olurlar

Demokratik Tavır

Demokratik tavırda, ailenin tavrı sevgi ve bağımsızlık temelleri üzerine oturmuştur. Anne- babalar çocuğa kelam hakkı tanır, kararlarına hürmet duyar, onunla işbirliğine girer, çocuklarını desteklerler ve bu çocukların daha bağımsız, dışa dönük, yaratıcı oldukları gözlenir. Demokratik anne ve babaların çocukların davranışlarını daha makul yönlendirdikleri söylenmektedir. Demokratik anne ve babalar çocuklarını farklı bir kişi olarak kabul etmektedirler. Çocuklarına paha verirler ve onların özerk ve bağımsız olarak kişilik geliştirmesine takviye olurlar. Bu tip aileler çocuklarına karşı müsamaha sahibidirler, ona insan olarak hürmet gösterirler. Çocuklarını çok az kısıtlarlar. Çocukların dileklerini diledikleri üzere gerçekleştirmelerine müsaade verirler. Çocuğun kabul edilme ve onaylanma isteklerini göz arkası etmezler. Çocuğun kendine has gelişimine takviye olurlar. Bu tür aileler çocuklarının kendilerini gerçekleştirmesine müsaade verirler. Bunu yaparken her bireyin kendine has ve biricik olduğunu unutmaz ve göz arkası etmezler. Bu bakımdan çocuk anne babasından gereğince hoşgörü görmektedir. Bu da çocuğun kendine güvenen ve toplumsal bir birey olmasına büyük oranda yardım eder

Çocuk muhakkak hudutlar içinde özgürdür. Kelam hakkı vardır ve his ve görüşlerine hürmet duyulur. Çocuk ailesinden sevgi ve hürmet görmektedir. Söyledikleri yetişkinler tarafından dinlenmektedir. İçinde yaşadığı bu ortamdan faydalanan çocuk teşebbüsçü özellikler stantlar, özgüveni tam olur ve kendi kararlarını kendi verip bu kararların sorumluluklarını almasını öğrenir.

Reddedici Tavır

Bu tip bir tavır daha çok çocuğun istenmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu ise evlilik dışı bir bağda, istenmeyen bir gebelikte ortaya çıkmaktadır. Bundan diğer anne ve baba kaynaklı başka sorunlarda bu çeşit reddedici bir halin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu cins bir tutumla yetiştirilen çocuklar rastgele bir sevgi ve ilgiden mahrumdurlar. Ana ve baba tarafından çocuğa sıklıkla istenmediği duygusu verilmektedir. Bu çeşit haller çok farklı biçimlerde ortaya konabilmektedir. Çocuk hakarete maruz bırakılabilir ya da terk edilir. Bu durumda çocuk çok ağır bir güvensizlik hisseder insanlara karşı inançsız olur. Çocuk anne ve babasından rastgele bir formda sevgi görmediği için kendisi de sevemez. Bu cins çocuklar insanlarla bağlantı kurarken zahmet çekerler ve çoğunlukla da uygun ilişkiler kuramazlar. Daima bir şeyi ya da sahip olduklarını kaybetme korkusu yaşarlar.

Reddedilmiş çocuklar ilgi çekmek için olumlu davranışlarda bulunabilir lakin gerektiği ilgiyi bulamadığında bu davranışlarından vazgeçerek öteki yansılar de gösterebilir. Kendi içine kapanarak, ailesi ile olan bağlantısını zayıflatır ya da ailesinin ilgisini çekebilmek için olumsuz ve saldırgan davranışlarda bulunmaya çalışabilir..

Kaynak Site İsmi
Hekim Takvimi
https://www.doktortakvimi.com/blog/ana-babatutumlari

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ