06.12.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Piyasadan haberler

ARSAN Şirket, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam …

Piyasadan haberler
REKLAM ALANI

ın (e) bendinde yer alan hükme aykırı hareket ettiğinin anlaşılması nedeniyle Üyelik Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.’nin (Üye kodu:WMS) faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 22/12/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   ARZUM

Arzum Ev Aletleri payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Ticaret, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %47 olarak dikkate alınacaktır.

DARDL

Yatırımlar Hakkında KAP’ta yer alan detaylı bildirim

DOHOL

Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni’nin imzalanması hakkında KAP’ta yer alan bildirim

EPLAS

Bilindiği üzere, Şirketin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında; Yerli Global Listenin 4. sırasında kayıtlı kalıp teçhizatlarının 07.12.2020 tarih ve ZKD2020000000228 Nolu faturası ile 650.000,00 TL Tutarında imali yaptırılmıştır.

EREGL

Şirket Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 23 Aralık 2020 tarihinde bağıtlanmıştır.

GEDIK

Kuruluş işlemleri tamamlanan Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ ne 26.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1.5 Milyon TL’ lik yatırım yapılmasına karar verilmişti. Aldığı karara ek olarak, şirketin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 200.000 TL ilave yatırım yapılmasına ve toplam 1.700.000 TL’nin şirkete sermaye avansı olarak verilmesine karar verilmiştir.

GEDIK, INVEO

HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ nin kuruluşu hakkında KAP’ta yer alan bildirim

GEREL

Şirket ile tedarikçi BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin elektrikli araç şarj sistemlerinin BEB 3D Tasarım tarafından Erzurum ilinde araç şarj üretimine ilişkin yatırımlar ile araç şarj sistemlerinin deneme üretimleri tamamlanmıştır. Şirket ile TC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı ile yapılan Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi kapsamında araç şarj ürünleri söz konusu listeye girmiş ve bu ürünlerin ilgili Genel Müdürlüğünün web sitesinde internet ortamında satılmasının önü açılmıştır. Ancak, önümüzdeki dönem içerisinde ülkemizdeki elektrikli araç kullanımı ve bu konuda altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak satışları gerçekleşecektir.

GLYHO

Sermayesinin %95,5’ine sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  (“Naturelgaz”), Şirketin %100 bağlı ortaklıkları Socar Turkey Lng Satış A.Ş.’nin (“Socar LNG”) ve Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.’nin (“Naturel Doğal Gaz”) malvarlıklarını tüm aktif ve pasifiyle bir bütün (kül) halinde devralması suretiyle Naturel Doğal Gaz ve Socar LNG ile Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158. Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu 18, 19 ve 20. maddeleri ve Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği madde 43 hükümleri uyarınca birleşmesine karar verilmiş olup söz konusu birleşme işlemi hakkında gerek Rekabet Kurumu gerekse de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli izinler alınmış ve birleşme işlemi 23.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.

GOZDE

04.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketin portföyünde yer alan bir kısım halka açık şirket payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tebliğ sınırlamalarına uyulmak suretiyle katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile; SPK’nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalandığı açıklanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu’nca fon kuruluş izni verilmiştir. Şirketin de dahil olduğu “Temel Yatırımcılar”la, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetici) arasında akdedilen protokole göre, dört kişiden oluşacak fon yatırım komitesinin üç üyesi kurucu, bir üyesi (Yatırımcı Temsilcisi) “Temel Yatırımcılar” adına Yıldız Holding tarafından belirlenecek; Protokol’de belirlenen “özellik arz eden kararlar”dan komite kararını gerektirenlerin alınabilmesi için Yatırımcı Temsilcisinin olumlu oyunun bulunması gerekecek; Fon’a devredilen payların ihraççılarının genel kurullarında oy kullanılması veya kontrol haklarının kullanılabilmesine ilişkin her türlü işlem için “Temel Yatırımcı”nın talimatı yeterli olacak, gösterdiği aday vekil olarak belirlenecek ve “Temel Yatırımcı”nın talimatına göre işlem tesis edecek; Fon izahnamesinin “Temel Yatırımcılar” ın onayı olmadan değiştirilmesi, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak yönetilmemesi veya yönetilemeyeceğinin anlaşılması, Yatırım Komitesi ve Çalışma Usulü’ne ilişkin hükümlere aykırı davranılması, Fon’dan beklenen performans ve getirinin beklentileri karşılamadığına kanaat getirilmesi hallerinde, “Temel Yatırımcılar” Fon’dan çıkma veya Fon kurucusunu ve/veya yöneticisini değiştirme talebinde bulunabilecektir.

GUBRF

Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde, Şirketin Söğüt maden projesi hakkında hiçbir surette gerçeği yansıtmayan haber ve söylentilerin dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Kamuoyunun, ilgili proje hakkında, Şirket yetkililerinin açıklamaları ve KAP bildirimleri haricindeki kaynaklara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

HDFGS

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00- Türk Lirası tutarında başlangıç sermayesine sahip Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi’nin kurulmasına, Kurulacak olan  Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi’nin 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 300.000 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 29.700.000 adet (B) grubu nama yazılı paya ayrılmasına,Şirket tarafından, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi’ne %24,51 oranında iştirak edilerek her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 7.353.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen 7.353.000,00 Türk Lirası’nın nakden taahhüt edilip kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketi’nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

KAREL

29 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirttiği üzere; Şirket, “İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş.” nin primli sermaye artışına katılarak 100.000 Avro karşılığı 742.990 TL bedel ile % 0,81 oranında ortak olmuştu.Şirketin, 23 Aralık 2020 tarihli “İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş.” Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan primli sermaye artışına 100.000 Avro karşılığı 768.980 TL bedel ile katılarak toplam pay oranını % 1,47’ye yükseltmiştir.

KLNMA

Bankanın 17.12.2020 tarihinde KAP’ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 58.238,585 TL nominal değerli payların 22-23 Aralık 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulacağını duyurulmuştu. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 23 Aralık 2020 tarihinde satılmıştır.

KLNMA

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi’nin 5.6.no’lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri’nin %10’u sınırına 23.12.2020 tarihinde ulaşmıştır

KONTR

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00- Türk Lirası tutarında başlangıç sermayesine sahip Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin kurulmasına,Kurulacak olan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 300.000 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 29.700.000 adet (B) grubu nama yazılı paya ayrılmasına, Şirket tarafından, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne %65,10 oranında iştirak edilerek her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 19.530.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen 19.530.000,00 Türk Lirası’nın nakden taahhüt edilerek kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine,Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için şirket Genel Müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

MNDRS

17.11.2020 tarihinde KAP’ta yayınladığı Özel Durum Açıklamamızda bağlı ortaklıklardan  Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için EPDK’ya başvuru yapıldığı bildirilmişti. EPDK’dan gelen 22.12.2020 tarih ve 85780303-110.01.01.01 sayılı yazıda özetle; 02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32 nci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi; “Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için; halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki  sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem” olarak değiştirildiğinden, tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler dışındaki lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki değişikliklerin onaya tabi olmaktan çıkarıldığı şirkete bildirilmiştir.Bu bildirim çerçevesinde pay devir işlemlerine planlandığı şekilde devam edilmektedir.

NIBAS

Şirkete ait Kırşehir şehir merkezine yakın 59.000 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar durumu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde devam etmekte olan askı süreci 23 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış ve arazinin imar durumu “Sanayi İmarı”ndan “Kentsel Gelişme Alanı”na değiştirilmiştir. Hali hazırda AVM bulunmayan Kırşehir’de büyük eksikliği duyulan nitelikli bir Alışveriş Merkezi nin işbu arazide yapılması için 1/5000 ve 1/1000 plan çalışması akabinde Kırşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.

PETKM

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.’nin temsilcisi Vagif ALİYEV’in yerine Rövnag ABDULLAYEV; ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’nin temsilcisi Farruh GASİMOV’un yerine Vagif ALİYEV atanmıştır.

PGSUS

Şirket ile Air Lease Corporation (ALC) arasında filoda yer alan dört adet Boeing 737-800NG uçağın mülkiyetinin ALC’ye devri ve ayrıca ALC’den bir adet Airbus 321-200neo uçağın kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda dört adet Boeing 737-800NG uçağın 2021 yılı içerisinde filodan çıkışı planlanmaktadır. Kiralanacak A321-200neo uçağın filomuza 2023 yılında katılması öngörülmektedir. Söz konusu işlemler, devam eden filo ve kapasite planlama çalışmaları kapsamında, filosunu genç ve verimli yeni nesil uçaklar ile geliştirme strateji doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Filo planlamadaki güncel gelişmeler üçer aylık finansal raporlama dönemleri itibarıyla ve SPK’nın özel durum açıklamalarına yönelik düzenlemeleri doğrultusunda değeri belirlenen eşiklerin üzerinde gerçekleşen işlemler için münferiden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ancak ALC’nin 22.12.2020 tarihli Basın Duyurusu üzerine yatırımcıların eşit şartlarda bilgilendirilmesi için bu açıklama yapılmaktadır.

PGSUS

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 23.12.2020 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında Şirketin uzun vadeli kredi notu BBB, görünüm durağan, kısa vadeli kredi notu A-3 olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi yatırımcı ilişkileri internet sitesinde açıklanacaktır.

PHLLP

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesi, tamamı  %100 pay sahibi PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD. tarafından nakit karşılanmak üzere 50.820.000 TL’den 86.536.000TL’ye artırılmış olup, 22.12.2020  tarihinde tescil edilmiştir.

RALYH

Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 23.12.2020 tarihinde düzenlenen ”Muğla İli 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” ihalesine katılmıştır.103.500.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 10. en düşük teklifi vermiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

RHEAG

Şirket ile Çevre Teknolojileri (Greentech) alanında ve enerji depolama ve batarya/akü yönetim sistemi konularında, Teknokent içerisinde faaliyet gösteren iki firma ile 23.12.2020 tarihinde girişim sermayesi yatırımları hususunda görüşmeler yapmak üzere “Gizlilik Sözleşmesi” imzalanmıştır. Girişim sermayesi yatırımı yapılması kararı alınması durumunda gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

TOASO

Şirketin Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrika 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır.

UFUK

04.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketin aktifinde yer alan  halka açık şirket payları ile katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile; SPK’nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalandığı açıklanmıştır. Şirketin de dahil olduğu “Temel Yatırımcılar”la, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetici) arasında akdedilen protokole göre, dört kişiden oluşacak fon yatırım komitesinin üç üyesi kurucu, bir üyesi (Yatırımcı Temsilcisi) “Temel Yatırımcılar” adına Yıldız Holding tarafından belirlenecek; Protokol’de belirlenen “özellik arz eden kararlar”dan komite kararını gerektirenlerin alınabilmesi için Yatırımcı Temsilcisinin olumlu oyunun bulunması gerekecek; Fon’a devredilen payların ihraççılarının genel kurullarında oy kullanılması veya kontrol haklarının kullanılabilmesine ilişkin her türlü işlem için “Temel Yatırımcı”nın talimatı yeterli olacak, gösterdiği aday vekil olarak belirlenecek ve “Temel Yatırımcı”nın talimatına göre işlem tesis edecek; Fon izahnamesinin “Temel Yatırımcılar” ın onayı olmadan değiştirilmesi, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak yönetilmemesi veya yönetilemeyeceğinin anlaşılması, Yatırım Komitesi ve Çalışma Usulü’ne ilişkin hükümlere aykırı davranılması, Fon’dan beklenen performans ve getirinin beklentileri karşılamadığına kanaat getirilmesi hallerinde, “Temel Yatırımcılar” Fon’dan çıkma veya Fon kurucusunu ve/veya yöneticisini değiştirme talebinde bulunabilecektir.

SNKRN

Şirketin, sermayesinin %100’üne sahip olduğu Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş., Şirketin mevcut Genel Müdürlük adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence N 201/6  34394-Şişli/İstanbul adresine taşınmış olup, ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bununla beraber Bağlı Ortaklığı, kendisine ait ticari borçlarını kendi faaliyet gelirleri üzerinden ödemeye başlamıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Kaynak Site Adı
Hibya Haber Ajansı
https://hibya.com/piyasadan-haberler-24122009.html

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ