01.12.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Piyasadan haberler

BORSA İSTANBUL A.Ş. BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları’nın 3.3. maddesine istinaden, 2021 yılı birinci üç aylık dönemi (01/01/2021-31/03/2021 …

Piyasadan haberler
REKLAM ALANI

rihli olağanüstü genel kurul kararlarımızı takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif  veren  Yaşar Küçükçalık’a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. Bu yetkilendirme çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirilerek tapu devir işlemleri 29.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

DZGYO

Şirket portföyünde bulunan, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi mevkiinde konumlu, tapu kütüğünde 46477 ada, 1 parsel C Blokta konumlu, ekli 24.12.2020 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 25.724.000 TL ekspertiz değeri olan  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34 no.lu toplam 24 adet bağımsız bölümün KDV dahil 25.960.000 TL tutarında bedelle satışı yapılmıştır.

ESCOM

Şirketin yeşil-yenilenebilir enerji üretiminde büyüme stratejisi kapsamında,  dolaylı iştiraklerinden EYN Teknoloji A.Ş  Afyon sandıklı ilçesinde kurulu 954kWp gücündeki GES tesisini  1.300.000 $ bedelle satın almaya karar vermiştir. Satınalma bedeline 14 Aralık 2020 tarihli KPMG değerleme raporu baz alınmıştır.  Bu satın alma sonrasında şirketin dolaylı iştirakleri üzerinden sahip olduğu GES portföyü 4.711 Kwp’ye ulaşacaktır. Yeşil-Yenilenebilir enerji üretiminde portföyünü artırma stratejisi kapsamında Şirketin yeni yatırım fırsatları arayışı devam etmektedir.

FROTO

Kocaeli yerleşkesinde yer alan Yeniköy Fabrikasında, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021’den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir.Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planları kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörüleri etkilemeyecektir.

GOLTS

Yapı Kredi Bankasındaki proje finansman kredisi bakiyesi 4.8 milyon usd vadesinden önce erken ödeme yapılarak kapatılmış olup bu kapsamda 5.500.000 usd 1.derece ipotek kaldırılmıştır.Bu işlemler neticesinde ; proje finansman kredisi kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine  tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c  pafta,1230  parselde kayıtlı taşınmazın  üzerinde bulunan ipoteklerin tamamı kaldırılmış olup taşınmaz üzerinde sadece Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA)  kaynaklı uzun vadeli kullanımla ilgili Eximbank’a sunulan uzun vadeli niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine tesis edilen  12.450.000 euro (16.500.000 usd karşılığı )1.derece ipotek ile 216.908.000 TL ‘lık makine rehni devam etmektedir.

HALKB, TURSG

Bankanın iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş. sermayesinin %16,6667’sini temsil eden hisselerin Türkiye Sigorta A.Ş.’ye devri amacıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta A.Ş. ve satıcı sıfatıyla Banka arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

HEKTS

Şirket 2020 yılında da organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir. Bu minvalde; Bitki koruma ürünlerinin üretimi ve bu ürünlerin yurt içi ve yurtdışına satışı faaliyetleri ile iştigal eden Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerini satın almış ve bu yatırıma ek olarak Orhangazi’deki  AR-GE ve Eğitim Temelli  Tarımsal Üretim Projesi kapsamındaki yatırımlarına devam etmiştir.Şirketin hızlı büyüme süreci 2021 yılında da devam edecektir. Bu kapsamda; Şirketin veteriner ilaçları  iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda; bu alanda  faaliyette bulunan  Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin paylarının tamamının OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.’den devralınmasına, Şirketin tohum iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda; Avustralya’da kurulu bir start up şirketi olan Agriventis Technologies Pty Ltd.’nin % 51 paylarına sahip olan OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.’den sahip olduğu payların tamamının şirket tarafından satın alınmasına,karar verilmiştir.Bu şirketlerin pay devir fiyatları bağımsız değerleme kuruluşlarınca belirlenecek olup, pay devirleri değerleme süreçleri tamamlanınca gerçekleştirilecektir.

IEYHO

Bağlı ortaklık Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ile Selülöz-İş sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2020-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 29.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.

ITTFH

%100 Bağlı ortaklığı Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.’nin , gayri faal durumdaki %100 bağlı ortaklığı Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesine dönük her iki şirketin yönetim kurullarınca alınmış karara istinaden , birleşme işlemi tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir

JCRAV, GLYHO

JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BB+’, Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.

KATMR

Şirketin bağlı ortaklığı Katmerciler Profil San. ve Tic. AŞ.’nin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmiştir.

KERVN

Şirkete 27/11/2020  tarih  yazı eki  ile tebliğ edilen Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel, Mekanik Tesis ve ilgili müştemilatının, Kesin İzin Taahhüt Senedi’nin 15. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşaltılarak idareye teslim edilmesi hususunda talimat yazısı gönderilmiştir. Bu konu hakkında şirketce Bursa 3.İdare Mahkemesinin 2020/1049 Esas sayılı dosyasından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmış olup, Mahkeme talebi doğrultusunda Yürütmenin Durdurulması kararı vermiştir.

KOZAL

Bilindiği üzere Şirketin Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı.Şirketin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesi öngörülmektedir.Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Satış duyurusu Hakkında KAP’ta yer alan bildirim

KRVGD

Şirketin konsolide cirosunun yaklaşık %71’ini oluşturan, yüksek kapasite kullanım oranları ile  üretim yaptığı Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe de  kapasite artırımı amacıyla başladığı yatırımlar ile ilgili olarak 5. Licorice hattı devreye  alınmıştır. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattı ile birlikte  Licorice kategorisinde %25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının yıllık ciroya  katkısının yaklaşık 6,5 milyon USD olması beklenmektedir.Yatırım süreci devam eden 5. Jelly hattının da 2021 yılı Şubat ayında devreye alınması ile Jelly  kategorisindeki üretiminde %26,5 kapasite artışı gerçekleşecektir. %90 üzerinde kapasite kullanım  oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattının yıllık konsolide ciroya katkısının yaklaşık 25  milyon USD olması beklenmektedir.Her iki hattın da devreye alındığında yıllık konsolide ciroya yaklaşık 31,5 milyon USD katkı  yapmaları planlanmaktadır.

KRVGD

Şirketin izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, devam eden ve ilerleyen dönemde planlanan yeni yatırımlar kapsamında Akhisar’da yer alan mevcut 16.000 metrekare kapalı alanlı yumuşak şeker üretimi yapan fabrikanın yanındaki yaklaşık 7.000 metrekarelik kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır. Akhisar bölgesinin sağladığı düşük operasyonel maliyet ve teşvik avantajları dolayısıyla ilerleyen dönemde yurt içi yatırımlarının tamamını Akhisar bölgesinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bölgesel avantajlar sayesinde üretim ağırlığının Akhisar’a kaymasının FAVÖK marjları da olumlu yönde etkileyeceğini öngörülmektedir.

ODAS

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK’nın 29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı yazısı ile onaylanmış ve şirkete 29.12.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.İştirakin halka arzına yönelik süreçleri kapsamında takip edilecek diğer adımlar ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.

RYGYO

Faaliyet konusu Turizm Yatırımları olan bağlı ortaklığı Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti., faaliyet konusu otel vb.konaklama yerlerinin faaliyeti olan Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Ltd.Şti.’nin paylarının %100’ünü almaya karar vermiştir. Finansal duran varlık edinimi için şirket değerleme raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş.tarafından yapılmış ve 560.167-TL değer tespit edilmiştir. Söz konusu devir değerleme rakamı üzerinden yapılacak olup, şirket faaliyetlerine olumlu yansıması beklenmektedir.

SASA

Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330 – 350 milyon USD arası olacaktır.

SEKFK

Şirketin takipteki alacaklarından toplam 1.675.744 TL’lık takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüş olup, söz konusu takip riskinin silinmesine (write – off), ayrılan karşılıkların iptal edilmesine, 964.863 TL’lık takipten silinen riskin varlık yönetim şirketlerinden teklif alınarak satılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

SNGYO

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin %100 iştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu 25 Aralık 2020 tarihinde onaylanmıştır.SPK tarafından alınan onay doğrultusunda birleşme işlemine ilişkin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ ne tescil başvurusu yapılmıştır.

SNKRN

Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari sözleşme 2.800.000 TL + KDV bedel üzerinden 29.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’ye sözleşme gereği iş avansı olarak 840.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.

TMSN

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Kısmi Bölünme İşlemler Hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım

TURSG

16.10.2020 ve 20.10.2020 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin olarak Şirket iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirkete satış yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Halk Bankası A.Ş. ve alıcı sıfatıyla Şirket arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

YKGYO

Koronavirüs kaynaklı olarak faaliyet hacminde önemli ölçüde düşüş yaşanması nedeniyle geçici olarak kira indirimine karar verildiği 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan bir kiracı ile yapılan görüşme sonucunda, faaliyetlerindeki olumsuz etkinin devam etmesi dikkate alınarak, 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV hariç 69.697,72 TL olan ve mevcut haliyle KDV hariç 70.603,37 TL tutarındaki kiranın, 01.12.2020-28.02.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %25 oranında indirilmesine karar verilmiş olup; tahsil edilmeyecek toplam kira bedeli 3 ay için toplamda KDV hariç 52.952,52 bin TL olacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş. BRMEN

Payları Alt Pazar’da işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. ‘nin (Şirket) 29/12/2020 tarihli KAP açıklaması, finansal ve faaliyet durumu dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi’nin 35/1-ğ maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem sırasının 30/12/2020 tarihinde kapatılmasına ve 31/12/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.

ESEN

04.06.2020 tarihli KAP açıklamada belirttiği üzere, Şirketin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğu ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile SAF MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 15.518.596 Türk Lirası (2.301.472 Amerikan Doları) bedelli sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmıştır.

GUBRF

Bilecik Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Şirkete gönderilen 28.12.2020 tarihli yazı ile; hukuki süreçlerin tamamlanarak Şirket adına tescil edilen Söğüt Maden Sahasına ait 5534 ve 82050 numaralı ruhsatlara ilişkin ÇED görüşlerinin Şirket adına devri başvurunun değerlendirildiği belirtilerek, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Çevresel Etki Yönetmeliğine’ atıfla, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. adına verilmiş olan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” belgelerinin geçerliliklerinin, söz konusu kararlara esas teşkil eden ÇED raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarında belirtilen taahhütlere uyulması şartıyla Gübre Fabrikaları T.A.Ş. adına devam ettiği tebliğ edilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Kaynak Site Adı
Hibya Haber Ajansı
https://hibya.com/piyasadan-haberler-30122009.html

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ